Lõppraport 2023

Lõppraport sisaldab hanke tegevuste kokkuvõtteid, järeldusi ja ettepanekud tegevuste jätkamiseks
Head lugemist!

Hanke  vaheraport_vabatahtlike seltsiliste mudeli rakendamine seisuga 31.10.2022

Vaheraportist leiab:

Hanke vaheraporti baasil valmib lõppraport oktoobris.

Sotsiaalpartnerile

Austatud sotsiaaltöötaja või hoolekandekeskuse esindaja, siit leiate abistava materjali vabatahtlike seltsiliste kaasamiseks hoolekandesüsteemi.

Vabatahtlike seltsiliste kaasamise ABC hoolekandeasutuste esindajatele ja sotsiaaltöötajatele

Juhendmaterjal on mõeldud projektis„Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” osalevatele sotsiaaltöötajatele ja hoolekandeasutustele.  Eesti Külaliikumise Kodukant on välja pakkunud võimaliku vabatahtlike seltsiliste kaasamismudeli, mille keskmes on palgaline koordinaator.  Piirkonna koordinaator saab Teid toetada vabatahtlike kaasamisel. Ometigi tuleb silmas pidada, et vabatahtlike kaasamine nõuab tööd ja tähelepanu – lihtsalt iseenesest vabatahtlike kaasamine ei toimi.

Järgnevalt tutvustame vabatahtlike juhtimise ringi,  mis aitab Teil mõista oma rolli käesolevas mudelis. Osa juhtimisringis toodud tegevusi viib läbi Teie piirkonna koordinaator, kuid mõne teemaga tuleb Teil kindlasti tegeleda ka endil. Samasugune juhtimismudel töötab vabatahtlike kaasamisel erinevates mahtudes ja valdkondades ning seda kasutatakse vabatahtliku tegevuse läbimõtlemisel ja planeerimisel nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt.

Julgustame Teid vabatahtlike kaasamisprotsessi tervikuna läbi mõtlema. Vajadusel saate võtta ühendust koordinaatoriga, et kõigile küsimustele vastused leida.

Lisamaterjalidena soovitame Teil lugeda:

Vabatahtlike kaasamise planeerimine

  1. seltsilise tugitegevus (nt arutelud, infovahetus, lugemine, käeline tegevus, aju stimuleerivad harjutused, füüsilised harjutused);
  2. saatjaks olemine koduväliste sotsiaalsete tegevustega tegelemiseks ja kultuuritarbimiseks;
  3. koos lihtsamate kodutööde tegemine, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema (nt poeskäigul kotikandmine või teejuht, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega);
  4. abi vaimset ja emotsionaalset rahuldust pakkuvate tööde tegemisel, nagu näiteks lugude talletamine ning üksteiselt õppimine.

Oleme avatud ka Teie ettepanekutele muud laadi tegevuste osas. Näiteks on arutelude käigus selgunud, et vabatahtlik seltsiline võiks aidata hoolekandeasutuse klientidel õppida kasutama arvutit või nutiseadmeid.

Lisaks vabatahtliku seltsilise võimalikule rollile tuleb läbi mõelda, kui palju vabatahtlikke seltsilisi on vaja ning kes nende tööd igapäevaselt juhendab. Ehk siis alustuseks peame läbi mõtlema, kui palju on asutuses abivajajaid, kui palju on meil nende abistamiseks vaja vabatahtlike seltsilisi ning mis see meie asutusele tähendab: kas me suudame sellesse piisavalt panustada, et pikemas perspektiivis toetaks vabatahtlike seltsilise tegevus asutuse tegevusi ega muutuks koormavaks. Kui Teil on selge, kui palju Teil vabatahtlikke seltsilisi vaja on, mis teenusteks ja kelle juurde, siis palume see info edastada meie koordinaatoritele, kes koondavad info kokku ning arvestavad sellega vabatahtlike seltsiliste värbamisel ja kaasamisel.

Värbamine
Vabatahtlike värbamine on antud hankes korraldatud meie poolt. Teie rolliks on eelkõige anda sisendit, kui palju ja milliste oskustega vabatahtlike on vaja ning toetada meid info levitamisel.

Sisselamine ja koolitus

Sisselamise mõte on toetada vabatahtlikku seltsilist, et ta tunneks ennast hästi ja oodatult ning tagada selge arusaamine sellest, mida seltsiliselt oodatakse ja mida tema teilt ootab. Just see etapp võib saada otsustavaks, kas vabatahtlik seltsiline tahab ennast püsivalt Teiega siduda. Kui ta ei tunne end Teie juures teretulnult, on suur võimalus, et ta ei soovi teist korda enam tulla.

Juhtimine ja hindamine

 Motiveerimine ja tunnustamine

Motiveerimine on vabatahtlike juhtimise läbiv teema. Oma seltsilisi kavandame motiveerida läbi protsessi toimuvate arengupäevade ja klubilise tegevusega. Ühtlasi jälgib koordinaator kõiki seltsilisi ja vajadusel vestleb ja toetab neid. Kõik vabatahtlikud seltsilised saavad hanke lõpus tunnistuse, kus on kirjas läbitud koolitused ning vabatahtlikuna tegutsetud tundide arv.

Vabatahtlike seltsiliste tunnustamiseks kogume lugusid vabatahtlike tegemistest ja esitleme neid www.seltsilised.ee. Kutsume ka Teid kaasa mõtlema, kuidas saate ise enda poolt  vabatahtlikke tänada. Tihti on tunnustamiseks nö aja võtmine vabatahtlikule, temaga vestlemine. Samuti võib vabatahtlikke oma personalile suunatud sündmustele või kutsuda valla tänusündmusele jne.

Juhendmaterjal “Vabatahtlike kaasamise ABC hoolekandeasutuste esindajatele ja sotsiaaltöötajatele” on  leitav ka failina siit: Vabatahtlike kaasamise ABC hoolekandeasutuste esindajatele ja sotsiaaltöötajatele (PDF).