Eesti Külaliikumine Kodukant seltsiliste hanke andmekaitse-tingimused

Eesti Külaliikumine Kodukant austab igaühe õigust oma isikuandmete kaitsele, mistõttu töötleme isikuandmeid lähtuvalt teie (andmesubjekti – tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku) huvidest, õigustest ja vabadustest.

Tagame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete (näiteks töötajate ja koostööpartnerite andmekaitse-teemaline koolitamine, juurdepääsupiirangud meie infosüsteemidele) abil.

Käesolev dokument annab ülevaate, kuidas ja milliseid isikuandmeid me vabatahtliku valdkonnas töötleme ning millised on teie õigused andmesubjektina.

 1. Eesti Külaliikumine Kodukant isikuandmete töötlejana

Andmete töötlemisel võime olla nii vastutavaks kui volitatud töötlejaks. Kui töötleme andmeid volitatud töötlejana, siis teeme seda vastutava töötleja juhiste järgi. Hanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” raames sõlmitud hankelepingu täitmisel on Eesti Külaliikumine Kodukant volitatud töötaja. Vastutav töötleja on teenuse tellija Sotsiaalministeerium. Oleme oma tööprotsessid kohandanud vastutava töötlejaga sõlmitud hankelepingu ja tema juhiste järgi. Küsimuste korral võtke ühendust kodukant@kodukant.ee (Inga Kalvist).

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötleme isikuandmeid vabatahtliku tegevuse populariseerimiseks, vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide koolitamiseks ja nõustamiseks, vabatahtliku tegevuse võimaluste vahendamiseks, sh abivajajale teenuse osutamiseks ning vabatahtlike rakendamise koostöömudeli elluviimiseks. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud ülaltoodud teenuste pakkumiseks.

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmeid, sh eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmeid) töötleme andmesubjekti nõusoleku alusel ning eelduseks on andmesubjekti üheselt arusaadavalt antud nõusolek oma andmete töötlemiseks. Nõusolekust peab selguma konkreetne isikuandmete töötlemise eesmärk või eesmärgid ja andmete töötleja.

Küsime nõusolekut nii, et see on selgelt eristatud muudest küsimustest, esitatud lihtsas ja selges keeles, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teil on õigus  oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes meile oma soovist teada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Hankelepingu täitmiseks töötleme isikuandmeid võlaõiguslike lepingute sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid lepingu täitmisel võivad olla: käsundi saaja, teenuse osutaja või teenuse saaja isiku tuvastamine, lepinguga võetud kohustuste täitmine, käsundi saaja, teenuse osutajaga või teenuse saajaga suhtlemine, maksekohustuste täitmine või selle täitmise tagamine, nõuete esitamine, realiseerimine, kaitsmine.

Isikuandmeid töötleme õigusaktides sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Näiteks töötleme isikuandmeid raamatupidamis-, maksuseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Hankelepingu täitmisel kogume perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 lg 7 alusel Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatavas toimingus osaleja kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktis  nimetatud andmed ja edastame need Sotsiaalministeeriumile.

Eesti Külaliikumise Kodukant õigustatud huvi tähendab huvi pakkuda kliendile kvaliteetseid teenuseid, mida arendada vastavalt  kliendi soovidele, mistõttu võime teenuste parendamiseks ja kliendisuhete hoidmiseks küsida klientidelt ja teistelt asjaosalistelt tagasisidet (nt korraldada rahuoluküsitlusi).

Teatud juhtudel on isikuandmete töötlemine nõutav võrgu- ja infoturbe tagamiseks avaliku sektori asutuste, elektroonilise side teenuste pakkujate jt isikute poolt. Õigustatud huvi korral töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui andmesubjekti huvid või põhivabadused ja -õigused ei kaalu üles andmete töötlemise huvi. Andmesubjekti huvid ja põhiõigused võivad olla Eesti Külaliikumise Kodukant huvidest tähtsamad eelkõige juhul, kui isikuandmeid töödeldakse olukorras, kus andmesubjektil ei ole mõistlik eeldada edasist töötlemist. Sellel alusel andmete töötlemisest teavitame andmesubjekti (üldmääruse art 13 ja 14) ning teil kui andmesubjektil on õigus töötlemine vaidlustada.

Eluliste huvide kaitseks võib Eesti Külaliikumine Kodukant töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik andmesubjekti kaitsmiseks (nt erakorralise abi väljakutsumiseks).

 1. Isikuandmete vastuvõtjad

Eesti Külaliikumine Kodukant võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele või kaasvastutavatele töötlejatele, kes omavad selleks õigust seadusest, muust õigusaktist või teevad meiega koostööd (nt kliendile pakutava teenuse raames või hankelepingu täitmise kontrollimiseks). Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Eesti Külaliikumise Kodukant nimel ja ainult eesmärgil, milleks Eesti Külaliikumine Kodukant kogutud isikuandmeid töötleb, ning juhindudes meie isikuandmete töötlemise tingimustest.

 1. Isikuandmete säilitamise tähtajad

Säilitame isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks vastavalt hanketingimustele või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtajani. Hankelepingu täitmisel kogutud kliendiandmed (klienditoimikud) anname peale hankelepingu lõppemist kuue kuu jooksul üle Sotsiaalministeeriumile, kes neid säilitab ja määrab säilitamise tähtaja. Säilitamistähtaja möödudes andmed muudetakse anonüümseks või kustutatakse.

 1. Kogutavad andmed ja nende kasutus

Küpsised

Küpsised (ingl cookies) on teksti kujul salvestatud andmeplokike teie veebibrauseris, mida saadetakse kodulehele uuesti iga kord, kui teete sinna päringu. Nii saab server teie päringu eristada teiste omadest ja pakkuda isikupärastatud andmeid. Eesti Külaliikumine Kodukant kasutab küpsiseid selleks, et koguda järgmist informatsiooni: IP aadress, sirvimise info (millised veebilehed, lehtedel viibimise aeg), süsteemiandmed, eelistused.

Küpsiseid vajab Eesti Külaliikumine oma kodulehekülje tehniliseks toimimiseks ja paremaks muutmiseks. Aluseks on Eesti Külaliikumise Kodukant õigustatud huvi teavitada avalikkust pakutavatest teenustest ning kontaktandmetest, tagades seejuures kodulehe kasutusmugavuse.

Andmete kogumiseks kasutab Eesti Külaliikumine Kodukant tööriista Google Analytics, mis võimaldab eeltoodud infot koguda ja analüüsida. Google Analytics’i kohta vaata lähemalt siit https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Tööriist Google Analytics paigutab ja kasutab küpsiseid selleks, et jälgida kodulehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehtedega. Sealt saab Eesti Külaliikumine Kodukant andmeid, mille abil analüüsida kodulehe külastajate liikumist lehtedel ja seda analüüsida, et oskaksime tulevaste arendustega külastuskogemust paremaks muuta.

Te võite igal ajal keelata oma brauseris andmete kogumise Google Analytics’i poolt. Juhised leiate siit https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Samuti on võimalik vastavalt soovile kontrollida ja kustutada küpsiseid. Seda saab teha veebibrauseris, mida kasutate. Kustutada on võimalik kõik küpsised, mis on teie seadmele juba varem salvestunud, ning keelata edasine küpsiste kasutamine. See võib samas piirata erinevate teie poolt kasutatavate veebisaitide kasutusvõimalusi.

Sirvimise statistika

Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehekülje kasutusmugavuse tõstmiseks, teenuse parandamiseks ja kasutajate soovide väljaselgitamiseks kogub Eesti Külaliikumine Kodukant statistilisi andmeid. Sealhulgas eelkõige selle kohta, milline info ja lehed on külastajatele kõige vajalikumad, millist keelt eelistatakse, kui tihti meie kodulehte külastatakse, millist brauserit, operatsioonisüsteemi, resolutsiooni ja seadet kasutatakse, millist osa kodulehest rohkem loetakse, külastuskorrad, külastuse aeg ning millistest regioonidest külastajad tulevad.

Eeltoodud andmete kogumise eesmärgiks on tagada kodulehe kasutusmugavus, ning aluseks on Eesti Külaliikumise Kodukant õigustatud huvi kasutada talle kodulehe pidamiseks usaldatud avalikke vahendeid selliselt, et koduleht täidaks oma eesmärke parimal viisil.

Logid

Eesti Külaliikumine Kodukant kodulehekülge majutab server, mis võib salvestada teie poolt tehtavad päringud (avatav veebiaadress, kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada kodulehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida juhtumeid, kus võis olla oht turvalisusele.

Eeltoodud andmete kogumise eesmärgiks on tagada kodulehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus, ning aluseks on Eesti Külaliikumise Kodukant õigustatud huvi teavitada avalikkust pakutavatest teenustest ning kontaktandmetest. Eesti Külaliikumine Kodukant ei tee otseturundust ega koosta külastajate kohta individuaalseid profiile.

 1. Ligipääs andmetele

Kodulehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Eesti Külaliikumise Kodukant kommunikatsiooni- ja IT-keskuste töötajad, kes vastutavad kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise eest. Eesti Külaliikumise Kodukant koostööpartnerid, kes tegelevad kodulehe arendamise, halduse või majutusega, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

Tööriista Google Analytics pakkuja, kellel on ligipääs kogutud statistilistele andmetele, on Google LLC. Tegemist on suurettevõttega, kes on võtnud meetmeid, et tema tegevus vastaks Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele (EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistik). Google võtab Google Analytics tööriista kasutajate ees järgmised kohustused:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

 1. Andmete hoiustamise aeg

Kasutame kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.
Küpsiste kehtivusaeg on ajutine. Need kas kustuvad kohe brauseri sulgemisel või kehtivad päeva, nädala, või kuu, mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.
Te võite keelata küpsised oma brauserites.

 1. Teie õigused andmesubjektina

Andmesubjektil on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega ja saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja tähtaegade kohta. Andmetega tutvumiseks palume pöörduda meie poole andmekaitsetingimustes või isikuandmete töötlemise nõusolekul toodud kontaktidel.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui olete andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid. Selleks tuleb pöörduda meie poole ning taotleda isikuandmete parandamist.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ehk õigus olla unustatud, kui teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Siiski pole isikuandmete täielik kustutamine võimalik, kui isikuandmeid töödeldakse ka muudel eesmärkidel ja alustel.

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Vastuväite saamisel kaalume õiguslikke huve ja vajadusel lõpetame andmetöötluse.

Teil on õigus piirata teid puudutavat andmetöötlust, kui:

 1. a) olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse ning andmetöötlus piiratakse isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks või
 2. b) taotlete ebaseadusliku töötlemise puhul kustutamise asemel kasutamise piiramist või
 3. c) kui esitate vastuväite, siis ajaks, mille jooksul Eesti Külaliikumine Kodukant töötlemise õiguspärasuse osas oma otsuse teeb.

Teil on õigus nõuda meilt struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetavalt esitatud andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale juhul, kui andmeid töödeldakse automatiseeritult ja andmesubjekti nõusoleku või lepingu täitmise alustel. Eesti Külaliikumine Kodukant peab nõuet täites ka hindama, et õiguse kasutamine ei kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Andmesubjekti õiguste kasutamiseks palume pöörduda meie poole privaatsusteates olevatel kontaktidel. Andmete väljastamiseks, parandamiseks, kustutamiseks või vastuväidetele vastamiseks on vaja meil andmesubjekt tuvastada, mistõttu võime teilt paluda vormikohast avaldust, sh digitaalselt allkirjastatult, või enese tuvastamist muul viisil. Eesti Külaliikumine Kodukant vastab teile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja andmete mahtu. Pikendamisest teavitame teid ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

 1. Päringute esitamine ja kaebeõigus

Võite alati oma isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega, oma õiguste realiseerimiseks või kui leiate, et Eesti Külaliikumine Kodukant on rikkunud teie õigusi,  rikkumise lõpetamise nõudega pöörduda kodukant@kodukant.ee. Samuti on teil õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

Hanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” olulised tööprotsessid

Käesolev protsessi kirjeldus aitab hanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” osapooltel mõista, milliseid on teenuse  olulisemad tööprotsessid. Samuti määratleb käesolev protsessijuhis, kus ja kuidas tuleb säilitada projektiga seotud dokumente ja andmeid ning millised on dokumentide ja andmete säilitamise tähtajad. Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid on kirjeldatud Eesti Külaliikumine Kodukant vabatahtliku valdkonna andmekaitsetingimustes.

IT-rakendus

Abivajajate kaardistamine

Vabatahtlike värbamine ja koolitamine

Abivajaja ja vabatahtliku sidumine ning  IT-rakenduse kasutamine

Aruannete esitamine Sotsiaalministeeriumile

Tegevused sotsiaalpartneritega

Teavitustegevused

Error: Contact form not found.