Motiveerimise juhend sotsiaalpartnerite kaasamiseks

Soovitused on koordinaatori abivahend puhuks, kui tuleb veenda sotsiaaltöötajaid, hoolekandeasutuste töötajaid ning pere- ja koduõdesid (edaspidi sotsiaalpartnerid) projektiga liituma. Lisaks eelloetletule on sotsiaalpartnerid ka kogukonna esindajad ja pereliikmed, kuid nende kaasamiseks piisab teavitusest, sest projekt ei puuduta nende tööalaseid ülesandeid.

Sotsiaalpartnerid on need inimesed, kelle kaudu Sa leiad projekti abivajajad. Sotsiaalpartneritel on oma töö kaudu teada abivajajate ring ja nende vajadused ning oleks mõttetu hakata seda infot muul moel koguma. Lisaks on sotsiaalpartnerite esindajad inimesed, keda paljud vanemad inimesed, iseäranis üksi elavad mehed, kõige rohkem usaldavad ning suhtuvad neisse kui autoriteetidesse. Sotsiaalpartneritel on projektis oluline jõud.

Sotsiaalpartnerile peab kõigepealt selgitama, mis hakkab toimuma: mida temalt projektis oodatakse ja milliseid teenuseid vabatahtlikud pakuvad. Vaata sotsiaalpartnerite ülesannete ja vabatahtlike teenuste loetelu käesoleva materjali lõpuosast (lisa).

Sotsiaalpartnerile võib vajadusel tutvustada, miks vabatahtliku teenused on olulised: uuringud on näidanud, et füüsilise tervise halvenemise tagant võib väga tihti leida üksildustunde ja depressiooni ehk sotsiaalse ilmajäetuse ilmingud. Seega, vanemat inimest ei tee haigeks ainult rakud, mis muutuvad vanusega haigustele vastuvõtlikumaks, vaid ka üksijäetus ja kasutuks muutumine.

Tõestatud on, et:

Seega on vabatahtliku teenused üliolulised abivajaja heaolu säilitamiseks ja tõstmiseks. Keeruliseks teeb olukorra see, et vajadused, mida vabatahtlik oma tegevusega rahuldab, küll teadvustatud, kuid abisaajad ja nende kaaskondlased ei pea neid esmavajadusteks. Teiste sõnadega sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused on allasurutud ja nende mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele alahinnatud. Seda olukorda me koos muutma hakkamegi.

Arutage sotsiaalpartneriga läbi projekti puudused ja eelised

Tuleb arvestada, et:

Arutage sotsiaalpartneriga läbi projekti ohud ja võimalused

Võib juhtuda, et:

 Vabatahtliku tööle asumisel suure tõenäosusega

Lisa: sotsiaalpartnertite ülesanded ja vabatahtlike teenused

Sotsiaalpartneritel on projektis palju olulisi ülesandeid:

Vabatahtlike ülesanne projektis on pakkuda teenuseid, mida sotsiaalhoolekande süsteem ei paku, kuid mis vähendavad abivajaja sotsiaalset ilmajäetust. Vabatahtliku teenuse liigid on:

Ükski vabatahtlike tegevustest pole selline, kus abisaaja oleks täiesti passiivses rollis. Vabatahtliku ülesanne on abisaaja aktiveerimine ning tunde hoidmine, et ta on vajalik.

Juhendmaterjali leiad siit ka failina: Motiveerimise juhend sotsiaalpartnerite veenmiseks ja kaasamiseks